Registrácia do Kids' Lab Hókus-Pókus

Pre úspešné zaregistrovanie sa do vzdelávacieho programu Kids' Lab Hókus-Pókus je potrebné vybrať dátum z nižšie uvedeného kalendára, laboratórne cvičenie, o ktoré máte záujem a termín konania laboratórneho cvičenia vo vybranom dni. Ďalej je potrebné vyplniť registračný formulár a priložiť menný zoznam žiakov. V prípade otázok alebo nejasností, prosím, kontaktujte náš Kids' Lab tím na emailovej adrese hokus-pokus@basf.com.

Október 2021

November
pondelokutorokstreda štvrtokpiatoksobotanedeľa
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Rozvrh hodín

9:0010:0011:00
Vyberte si deň v kalendári
Laboratórne cvičenie
Učiteľ
Kontaktná osoba
Kontaktná osoba je osoba, ktorá sprevádza žiakov do laboratória
Rovnaké údaje ako údaje učiteľa
Škola
Trieda
Poznámka
Súhlas so spracovaním osobných údajov
 1. 1.1 Dotknutá osoba uvedená v tomto dotazníku týmto udeľuje spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o. so sídlom , Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 345 603, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4634/B ( ďalej len ako „BASF“), súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu titul, meno a priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa.
 2. 1.2 Dotknutá osoba týmto berie na vedomie, že spracúvanie osobných údajov bude prebiehať automatizovane v elektronickej a papierovej podobe a to najmä v podobe zbierania, zaznamenávania, uchovávania, usporadúvania, vyhľadávania, využívania a pokiaľ to bude potrebné na dosiahnutie účelu aj poskytnutia osobných údajov tretej strane.
 3. 1.3 Dotknutá osoba týmto berie na vedomie a súhlasí s tým, že jej osobné údaje v rozsahu špecifikovanom v bode 1.1 tohto súhlasu, budú spracúvané na marketingové účely, t.j. uložené do databázy prevádzkovateľa s cieľom pravidelného informovania o ponuke tovaru a služieb a aktuálnych akciách spoločnosti BASF.
 4. 1.4 Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel špecifikovaný v bode 1.3 je udelený na dobu desiatich rokov.
 5. 1.5 Dotknutá osoba súhlasí so zasielaním marketingových informácií a reklamy spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o. na jej e-mailovú adresu, prostredníctvom krátkych textových SMS správ na ňou uvedené telefónne číslo alebo formou listov.
 6. 1.6 Poskytnutie osobných údajov špecifikovaných v bode 1.1 tohto súhlasu na účel špecifikovaným v bode 1.3 je dobrovoľné, vážne, dotknutá osoba si prečítala všetky podmienky poskytnutia osobných údajov, rozumie im a súhlasí s nimi.

POUČENIA DOTKNUTEJ OSOBY
Spoločnosť BASF ako prevádzkovateľ bude spracúvať poskytnuté osobné údaje na základe tohto súhlasu za účelom priameho marketingu, pričom udelenie súhlasu dotknutou osobou nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou a dotknutá osoba nie je povinná tento súhlas poskytnúť. Spoločnosť BASF ako prevádzkovateľ poskytne osobné údaje tretím osobám – príjemcom, ktorí vo vzťahu k spoločnosti BASF vystupujú v postavení sprostredkovateľa a spracúvajú osobné údaje v mene spoločnosti BASF, pričom spracúvanie osobných údajov sa bude riadiť zmluvou medzi spoločnosťou BASF a sprostredkovateľom.
Dotknutá osoba môže kedykoľvek úplne alebo len čiastočne odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov a to buď listom zaslaným na adresu spoločnosti uvedenú v bode 1.1. tohto poučenia alebo mailom zaslaným na mailovú adresu hokus-pokus@basf.com.

Dotknutá osoba je ďalej oprávnená:
 1. - požadovať od spoločnosti BASF informácie o spracúvaní osobných údajov, o zdroji osobných údajov a o rozsahu ich spracúvania;
 2. - požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom;
 3. - požadovať opravu nesprávnych alebo neaktuálnych údajov alebo doplnenie chýbajúcich údajov;
 4. - požadovať vymazanie spracúvaných osobných údajov v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. v prípade, ak dotknutá osoba odvolá svoj súhlas alebo osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 5. - požadovať obmedzenie spracúvania v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov alebo spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 6. - požadovať od prevádzkovateľa prenos spracúvaných osobných údajov k inému prevádzkovateľovi,
 7. - podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte Európskej únie v ktorom má trvalý pobyt, miesto výkonu práce alebo v mieste, v ktorom podľa nej prišlo k porušeniu povinností pri spracúvaní osobných údajov. Na území Slovenskej republiky plní funkciu dozorného orgánu Úrad na ochranu osobných údajov.
Dotknutá osoba má ďalej právo namietať spracúvanie osobných údajov, keďže osobné údaje sú spracúvané za účelom priameho marketingu. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú ďalej spracúvať.
*Súhlasim so spracovaním osobných údajov
*Súhlasím s poskytnutím osobných údajov tretej strane